we-AARTO

ne-Demerit Point System

HR & Abaphathi

Ukuqonda umthetho we-AARTO

  • Ukwanda kokwephulwa komthetho
  • i-AARTO njengokugxila kwebhizinisi okuyisisekelo
  • .Abiwa kanjani amaphuzu
  • Isebenza kanjani inqubo yokwahlulela
  • Isistimu ye-demerit point
  • Abiwa kanjani amaphuzu
  • Ungawagcwalisa kanjani amafomu e-AARTO
  • Uma ukwephulwa komthetho kungaqokwa
Get Started

Umthetho Wokuchibiyela we-AARTO kanye nesistimu yephoyinti lokuhlehla sekusondele futhi kubangela usongo olukhulu!

Ingabe inkampani yakho isilungile?

Umthetho, ozoqala ukusebenza mhla lu1 kuNtulikazi wezi-2021, ngohlelo lwayo olusha Iwamaphuzu aphumayo, Uzoba nothelela omkhulu ezinkampanini uma abashayeli nabasebenzi bezokuphatha bengaqeqeshwanga ngokomsebenzi.

Lokhu kuhlanganisa ukubajwayelanisa nomtheto,lapho amaphuzu enikezwa futhi lapho amalayisense okushayela emiswa, ukuqonda amafomu e-AARTO, kanjani futhi kuphi ukuqapha amaphuzu afgafaneleki kanye nemiphumela yokungathobeli.

Lesi sifundo siyisixazululo esiphelele esinokuphazamiseka okuncane kodwa nomthelela omkhulu.

Isifundo siyashesha ukuqedwa sigcwele lonke ulwazi oludingekayo olunamaphepha emibuzo asezingeni eliphezulu nesitfiketi sokuphothula njengobufakazi bokuqeqeshwa nokuhambisana.

Ikharikhulamu yezifundo

1

Isingeniso somthetho
i-AARTO

Kule mojula sighlanganisa amazwibela e-AARTO, ukuthi yasayinwa nini yaba umthetho kanye nesizathu sokuthi kungani yaqalwa.

2

Inqubo ephelele yokwahlulela

Uma abasebenzi bakho bokuphata bengaluqondi uhlelo Lokwahlulela, uzoba nesibopho sokukhokha ukwephulwa komthetho ongeke ukuqondise kabusha.

3

Inqubo Ye-AARTO yamaphuzu Okungafaneleki

Kule mojula sihlanganisa lapho ama-demerit points abiwa, ukuthi ancishiswa kanjani nokuthi ungawaqapha kanjani amaphuzu.

4

Making AARTO a core business focus

Izinkampani kuzodingeka zibhekisise kabusha izinkontileka zazo zokusqashwa, izinqubomgomo nezinqubo zabo bonke abasebenzi abadinga ilayisense yokushayela esemthethweni ukuze bafeze imisebenzi yabo.

5

Sichaza amafomu we-AARTO

IUma ifomu le-AARTO lingagcwaliswanga ngendlela efanele lingase libabbezele inqubo yako futhi libangele ukubambezeleka okungadingekile kubasebenzi bakho bokuphatha.

6

Indlela Ehamba Ngezigaba

i-AARTO izosethenziswa ngendlela enezigaba. Siphinde sibheke ingosi ye-AARTO nezinhlelo zokusebenza seselula nokuthi ungazisebenzisa kanjani.

Kungani i-AARTO?

i-AARTop izojezisa amabhizinisi kanye nabaqhubi bemikhumbi abanecala lamacala omgwaqo ngokubeka amaphuzu angafaneleki. Uma sekweqiwe unkhawulo wamaphuzu, ilayisense yokushayela imiswa izinyanga ezintathu bese kuthi ngemuva kwamakhovisi amathathu iyesulwe. Lokhu kuzoba nomthelela omkhulu ezinkampanini ezinemikhumbi noma abasebenzi abathembele ezincwadini zabo zokushayela ukufeza imisebenzi yabo. Izimoto zenkapani yakho nazo ngeke zikhavwe kunoma yiziphi iizicelo zomshwalense uma abashaveli bakho bewasmisile amalayisensi.

Lungiselela namahla futhi uqiniseke ukuthi unawo wonke amasistimu nezingubomgomo zakho endaweni.

Qalisa kuphela

R7995


Lesi sifundo siyithuluzi elihle lezinkampani ezinabashayeli. Uma abashayeli bakho beqonda imithelela nemiphumela yokungathobeli imithetho, kuzoba lula ukusibenzisa izinqubomgomo nezinqubo zakho ezibuyekeziwe.

What our students are saying

"You have developed the only comprehensive online Aarto courses for HR, administration staff, and drivers. Due to Covid, e-learning is the best and only solution for companies as your employees can now do the course anytime and anywhere while staying safe.

Bernadette Botha

Buhler

"This course has assisted me with implementing a system to manage the fines received and ensure I redirect them in time. Understanding the timeline and the forms that I need to complete makes my work easier"

Judy Wilkenson

Private

"As a proxy of a commercial bank I receive hundreds of fines every month. This course has assisted me in ensuring that I understand the process and what our administration team has to do to keep our company safe from the risks."

Elizabeth Erasmus

Proxy

Any Questions? Contact Us.

...or follow us on social media